GDPR

Integritetspolicy

Vicky Teknik AB, organisationsnummer 556508-5049, med adress Lövtorpsvägen 149, 147 91 Grödinge (i denna text kallat ”VT”) värnar om din personliga integritet. VT strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill VT informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss.


Personuppgiftsansvarig

VT är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.


Personuppgifter som vi behandlar om dig

Personuppgifter som du har lämnat till oss I din kontakt med VT kommer du att lämna viss information om dig till VT, du kommer även att lämna information när du köper varor ifrån VT och vid annan kontakt med VT.
Personuppgifter som vi har samlat in från dig När du köper varor av VT eller på annat sätt interagerar med VT samlar VT in dina personuppgifter.

Ändamål och laglig grund för Vicky Tekniks behandling av dina personuppgifter

För dig som är kund eller anställd hos kund I din kontakt med VT som kund samt vid köp av VT:s produkter och tjänster kommer VT att behandla dina personuppgifter för ändamålet att tillhandahålla de tjänster och produkter som avtalet rör. Denna behandling sker med stöd av VT:s skyldighet att uppfylla våra förpliktelser enligt avtalet med dig.


Dina personuppgifter som anställd hos en kund till VT behandlas också i tillämpliga fall i enlighet med avtalet med kunden. Då dina personuppgifter som anställd behandlas gör vi detta med stöd av en intresseavvägning. VT:s berättigade intresse är att kunna erbjuda din arbetsgivare och VT:s kund de tjänster och produkter VT tillhandahåller.


VT behandlar även dina personuppgifter för att kunna bedöma din kreditvärdighet och göra kundundersökningar. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning och VT:s berättigade intresse är att kunna säkerställa betalning för VT:s produkter och tjänster samt förbättra VT:s produkter och service.


Om du har eller de senaste 12 månaderna har haft en kundrelation till VT eller är anställd hos en sådan kund, och inte lämnat samtycke enligt stycket nedan, behandlas dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning mellan dina intressen och VT:s berättigade intresse av att kunna marknadsföra VT:s produkter och tjänster. VT behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av intresseavvägning. Denna behandling kan omfatta utskick av nyhetsbrev, marknadsutskick och annan direktmarknadsföring.


Om du har gett VT ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet direktmarknadsföring. Denna behandling kan omfatta utskick av nyhetsbrev och annan direktmarknadsföring. I tillämpliga fall behandlar VT personuppgifter om dig som kund eller om dig som är anställd hos kund för bokföringsändamål exempelvis avseende fakturering eller betalning av våra tjänster eller produkter utför vi denna behandling med stöd av rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.


VT behandlar endast ditt personnummer i situationer när det är nödvändigt för ändamålen med behandlingen eller för en säker identifiering, exempelvis om du är en enskild näringsidkare, när det är nödvändigt att behandla ditt personnummer i faktureringssyfte.
För dig som inte är kund och inte anställd hos kund


VT behandlar dina personuppgifter i samband med din kontakt med VT eller då du ber VT kontakta dig. Ändamålet med VT:s behandling är att kunna hjälpa dig med dina frågor rörande VT eller nyttjandet av någon av VT:s tjänster eller produkter. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. VT:s berättigade intresse är att kunna hjälpa framtida kunder och andra intresserade genom att besvara frågor och tillhandahålla eventuellt material. VT behandlar dina personuppgifter för att skicka ut direktmarknadsföring som är relevanta för din yrkesroll. Ändamålet för denna behandling är att informera potentiella framtida kunder om VT:s tjänster och produkter. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. VT:s berättigade intresse är att kunna informera potentiella kunder om sådana tjänster, produkter och utbud som kan vara av intresse inom ramen för deras yrkesroll.


Om du har gett oss ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet direktmarknadsföring. Denna behandling kan omfatta utskick av nyhetsbrev och annan direktmarknadsföring.
Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?


Dina personuppgifter kommer att behandlas av VT och VT:s IT- och systemleverantörer.
Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för VT:s räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Till exempel kan molntjänstleverantörer och våra samarbetspartners få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra specifika uppdrag. VT har tecknat så kallade personuppgiftsbiträdesavtal med dem vilket bland annat innebär att de är skyldiga att behandla informationen säkert, korrekt och med sekretess.


Dina uppgifter kan också lämnas också ut till aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter så som myndigheter eller andra aktörer i enlighet med lag till exempel kommuner och Skatteverket. VT lämnar vid behov också dina uppgifter till banker.

Överföring av personuppgifter till tredje land


VT och VT:s leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES.
Hur skyddar vi dina personuppgifter?
VT och i förekommande fall tredje parter, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. VT har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till VT:s nätverk och system. VT:s anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av VT:s anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras. Det krävs användarnamn och lösenord för att logga in i dessa system.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

VT behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som VT behandlar i syfte att fullgöra avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att VT ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva VT:s rättigheter och fullgöra VT:s åtaganden i förhållande till dig. För att uppfylla lagkrav, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att VT har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan VT dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid i enlighet med nedan.


Dina personuppgifter som VT behandlar med stöd av samtycke behandlas fram tills dess att du återkallar ditt samtycke.
Dina personuppgifter som VT behandlar med stöd av en intresseavvägning med ändamål att marknadsföra VT mot dig behandlas i enlighet med tillämplig nationell lag och praxis. Om du har en kundrelation till VT behandlar VT dina personuppgifter max 1 år efter det att ditt kundförhållande är avslutat eller tills du meddelat att du inte längre önskar motta VT:s utskick. Är du inte aktiv kund hos VT behandlar vi dina personuppgifter som längst tre månader eller tills du meddelat att du inte längre önskar motta VT:s utskick.


Eventuella uppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt bokföringslagen behandlas enligt bokföringslagens krav i 7 år.
Dina rättigheter I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som VT behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.
Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot VT:s behandling. De personuppgifter som rör dig som du har lämnat till VT, har du även under vissa förutsättningar rätt att få ut i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.


Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
Om du skulle ha några klagomål avseende VT:s behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Information om kameraövervakning

VT använder kameraövervakning med syftet att förebygga och upptäcka: brottsliga gärningar inom området där VT bedriver verksamhet, skydda personal och besökare samt företagets och kunders egendom från brott och olyckor.


Kontakta Vicky Teknik AB


Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med VT med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta VT enligt nedan:

E-post: persondataskydd@vickyteknik.se
Postadress:
Vicky Teknik AB
Lövtorpsvägen 149
147 91 Grödinge